พระเศรษฐีนวโกฏิ (รุ่นสารพัดดี)…..(๒)

Posted on February 28, 2010. Filed under: อาจารย์สุธันย์ | Tags: , , , , , , , , , |

เศรษฐีนวโกฎิสารพัดดี

เศรษฐีนวโกฎิสารพัดดี

กว่าจะเขียนกระทู้ตามตั้งใจก็ต้องเริ่มกระทู้ที่สองแล้ว ด้วยการเข้ามาดูในเวปของสวนขลังจึงได้พบการสร้างพระเครื่องดีๆในแนวทางของอาจารย์สุธันย์ ไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว หากไม่เคยได้อ่านเรื่องราวของท่าน ผมก็แนะนำให้อ่านในหมวดของอาจารย์สุธันย์ในบล็อกของผมก็น่าจะพอเห็นและเข้าใจอะไรมากขึ้น ผมขออนุญาตนำเนื้อความในกระทู้สวนขลังมาบันทึกไว้ในบล็อกแห่งนี้

พระเศรษฐีนวโกฏิ (รุ่นสารพัดดี)

เป็นรูปนิมิตที่มีความหมายแทนมหาเศรษฐีทั้ง 9 ที่เป็นพุทธอุปัฏฐาก ที่บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุเป็นอริยะบุคคล

มีรูปลักษณะดังนี้

1. องค์พระประทับนั่งบนอาสนะบัว 2 ชั้น (บัวคว่ำบัวหงาย) รวม 12 คู่รอบอาสนะ

2. ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร

3. หน้าพระเป็นรูปนิมิต 9 หน้าเรียงกันไปอย่างตลับหรือผลฝักทอง ซึ่งแทนมหาเศรษฐีทั้ง 9 ได้แก่

3.1 ธนัญชัยเศรษฐี

3.2 สุมนะเศรษฐี

3.3 ชฏิสัสสะเศรษฐี

3.4 อนาถบิณฑิกะเศรษฐี

3.5 เมณฑกะเศรษฐี

3.6 โชติกะเศรษฐี

3.7 สุมังคละเศรษฐี

3.8 มันธาตุเศรษฐี

3.9 เวสสันดรเศรษฐี

4 . พระเกศทรงดอกบัวตูม

5. มือทั้งสองอยู่ในลักษณะพนมมีอระหว่างอก

6. การครองจีวรห่มแบบสงฆ์โดยทั่วไป

จำนวนการสร้าง รวมทั้งสิ้น 555 องค์แยกเป็น

– ทองคำ 3 องค์

– นวโลหะแก่ทองคำ 546 องค์

– นวโลหะ 396 องค์

– เมฆสิทธิ 100 องค์

เศรษฐีนวโกฎิสารพัดดี

เศรษฐีนวโกฎิสารพัดดี

ขั้นตอนการจัดสร้าง

การสร้างเศรษฐีนวโกฏินี้ เป็นคตินิยมทางล้านช้าง(เวียงจันทน์) สร้างโดย ใช้ไม้มงคล 4 ชนิดได้แก่
– องค์พระใช้ไม้ยอป่า
– เศียรพระแกะด้วยไม้คูณตายพราย(ยืนต้นตาย)
– ไม้ชุมแสงแกะเป็นพระเกศ
– ฐานพระแกะด้วยไม้ขนุนตายพราย(ยืนต้นตาย)

เนื่อง จากไม้ยอป่าเป็นไม้ที่หาได้ยากยิ่ง คณะผู้จัดสร้างได้ปริวรรตการสร้างใช้เนื้อนวโลหะกลับดำตามตำราการสร้างพระ กริ่ง – พระชัยวัฒน์ สำนักวัดสุทัศนเทพวรารามโดยลงอักขระเลขยันต์บังคับตามตำรา คือ พระยันต์ 108 ดวง นะปัถมัง 14 นะ และชุดพระยันต์ที่พระสุปฏิปันโนที่ทรงภูมิรู้และเคยสร้างพระเศรษฐีนวโกฏิมา แล้ว เช่น
– สมเด็จพระมหามุณีวงศ์ (สนั่น) วัดนรนารถสุนทรีการาม กรุงเทพฯ
– พระมงคลญาณ (มา) สำนักสันติวิเวก จ.ร้อยเอ็ด
– พระมงคลภาณี ( มัง ) วัดเทพกุญชร จ.ลพบุรี
– พระครูวิมลญาณอุดม (ธรรมนูญ) วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี
– พระครูอาทรพิทยคุณ (สวน) วัดนาอุดม จ.อุบลราชธานี

พระคาถาที่เกี่ยวเนื่องกัลป์พระเศรษฐีนวโกฏิ ได้แก่
– พระคาถาเศรษฐีทั้ง 5
– พระคาถาเศรษฐีทั้ง 6
– พระคาถาเมณฑกะเศรษฐี
– พระคาถาไท้เศรษฐี
อัน เป็นตับวิชาเชิงเวทย์วิทยาคม รวมทั้งแผ่นทองแดงลงอักขระเลข ยันต์ทางเอกลาภ โดยพระสุปฏิปัญโณที่บริสุทธิด้วยวิชา วิมุติและวัยวุฒิอีกเป็นจำนวนมากและที่สำคัญที่สุด ได้นำแผ่นเงินและแผ่นทองแดงลงอักขระ เลขยันต์และพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์จากพระสุปฏิปํญโณที่มีชื่อเป็นมงคลเช่น
– หลวงปู่ดี วัดเทพากร กรุงเทพฯ
– หลวงปู่ดี วัดสุวรรณาราม จ. นครปฐม
– หลวงปู่ดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
– หลวงปู่ดี วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี
– หลวงปู่ดี วัดหนองจอก จ.นครราชสีมา
– หลวงปู่ดี วัดธัญญมุตาราม จ.อุบลณาชธานี
– หลวงปู่ดี วัดป่าหิมมวันน์ จ.อุบลราชธานี
– หลวงปู่ดี วัดสร้างแก้วใต้ จ.อุบลราชธานี
– หลวงปู่ดี วัดสังฆสิทธาราม จ.นราธิวาส
ใต้ฐานพระคว้านเพื่อบรรจุมวลสารมงคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระเศรษฐีนวโกฏิได้แก่
– ผงไม้ยอป่า
– ผงไม้คูณ
– ผงไม้ขนุน
– ผงไม้ชุมแสง
มวลสารที่มีอิทธิคุณทางโภคทรัพย์ เช่น
– ผงพระธาตุพระสิวลี
– ผงทรายเงิน
– ผงทรายทอง
– ผงแร่โคตรเศรษฐี

การบรรจุอิทธิคุณ – พุทธานุภาพ
ได้จัดพิธีบรวงสรวงอัญเชิญพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และมหาบารมีแห่งพระอริยคุณของเศรษฐีทั้ง 9 ดังต่อไปนี้

1. พิธีชัยมังคลาภิเษก
1.1 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2552
1.2 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
1.3 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

2.การปลุกเสกและอธิษฐานจิตเดี่ยวโดยพระสุปฏิปัญโณที่บริบูรณ์ด้วยวิชชา วิมุตติและวัยวุฒิ เชื่อมั่นว่าท่านได้บำเพ็ญสมณคุณธรรมอย่างเอกอุ เช่น
2.1 พระมงคลญาณเถร (มา) สำนักสันติวิเวก อ.เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
2.2 พระเทพวิสุทธิญาณ (ไพบูลย์) วัดอนาลโยพิทยาราม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
2.3 พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน) วัดศรีอภัยวัน อ.เมืองเลย จ.เลย
2.4 พระครูวิมลปัญญาวัฒน์(ผาด) วัดบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2.5 พระราชสิทธิมงคล(สวัสดิ์) วัดศาลาปูน อ.พระนครศรีฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
2.6 พระครูนิวิฐะรรมสาร(เปลื้อง) วัดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
2.7 หลวงปู่ต่อ วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
2.8 พระครูศีลพิลาศ(จันทร์แก้ว) วัดศรีสว่าง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
2.9 พระครูญาณอุดม(ธรรมนูญ) วัดมณีชลขัณฑ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

กระทู้ในสวนขลัง…มงคลขลังจากผู้ที่เคยสร้างตำนาน

บทความน่าอ่าน….พระเศรษฐีนวโกฏิ (รุ่นสารพัดดี)…..(๑)

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: