เหรียญหลักเมืองอุบล รุ่นแรก ปี ๒๕๒๐

Posted on July 16, 2008. Filed under: สายกรรมฐาน | Tags: , , , |

เหรียญหลักเมืองอุบล-ด้านหน้า

เหรียญหลักเมืองอุบล-ด้านหน้า

เหรียญหลักเมืองอุบลด้านหลัง

เหรียญหลักเมืองอุบลด้านหลัง

เหรียญหลักเมืองอุบล รุ่นแรก ปี2520 เนื้อทองแดง เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีพิธีปลุกเสกใหญ่ นิมนต์พระสายป่าปลุกเสกเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีหนังสือนิมนต์หลวงปู่ชาไปร่มพิธีพุทธาภิเษก แต่หหลวงพ่อท่านรับหนังสือแต่ไม่รับนิมนต์ แม้ว่าในหนังสือรวบรวมวัตถุมงคลของหลวงปู่ชาจะได้บรรจุเหรียญหลักเมืองนี้ลงไปในทำเนียบด้วย แต่ความจริงเรื่องนี้เผยขึ้นมาหลังจากได้จัดพิมพ์หนังสือไปแล้วจึงยากที่จะแก้ไขได้…สำหรับบทความนี้เป็นบทความของอาจารย์อำพล เจนที่ตีพิมพ์ในนิตยสารศักดิ์สิทธิ์เมื่อปี ๒๕๓๗ ผมขออนุญาตคัดลอกเนื้อความบันทึกไว้เพื่อกันการตกหล่นสูญหายในอนาคต การนำบทความไปใช้ในเชิงพาณิชย์ควรได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์อำพล เจนก่อน

เหรียญหลักเมือง๒๕๑๙อุบลราชธานี

หรียญนี้ดีอย่างไร ลองอ่านบทความเรื่องนี้จากคอลัมภ์”สืบหาพระเครื่องดี“โดยอำพล นิตยสารศักดิ์สิทธิ์ปีที่๑๑ ฉบับที่ ๒๖๔ มกราคม๒๕๓๗

เริ่ม ที่การจัดหาชนวนในการสร้าง ได้ใช้แผ่นเงิน ทองแดงและทองเหลือง ไปกราบขอครูบาอาจารย์ ๑๐๘ องค์ทั่วประเทศลงอักขระเลขยันต์ แผ่นที่๑ เริ่มที่หลวงปู่ขาว อนาลโยวัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี เรื่อยมาจนถึงแผ่นที่ ๑๐๘ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร สำหรับรายนามพระเกจิอาจารย์นั้นจะแสดงเท่าที่จะทำได้

คณาจารย์ภาคกลาง

ได้แก่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนา),

สมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ),

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(พิมพ์),

หลวงปู่สี ฉนฺทสิริ วัดเขาถ้ำบุนนาค

และหลวงปู่เทียม สิริปัญโญ วัดกษัตราธิราช

คณาจารย์ภาคเหนือ

ได้แก่ ครูบาคำแสน อินทจกฺโก,

ครูบาคำแสน คุณาลงฺกาโล,

ครูบาอินถา อินฺทจกฺโก,

ครูบาคำตัน ขตฺติโย,

ครูบาชุ่ม โพธิโก,

ครูบาพรหมจักรสังวร,

พระครูวินัยธรบุญมี ชยวุฒโท,

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

และ ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย

คณาจารย์ภาคอีสาน

ได้แก่ หลวงปู่ขาว อนาลโย,

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ,

พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม,

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี,

หลวงปู่คำดี ปภาโส,

หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต,

หลวงพ่อมา ญาณวโร,

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ,

หลวงปู่มุม อินทปญฺโญ,

หลวงพ่อชา สุภทฺโท(ลงแผ่นยันต์),

หลวงปู่หนู วัดทุงศรีวิไล,

หลวงปู่บัว เตมิโย,

พระอาจารย์วัน อุตตโม

และหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

เมื่อสร้างเหรียญสำเร็จแล้วได้นำเข้าพิธีที่วัดบวรนิเวศวิหาร ๗วัน๗คืน(๕-๑๒ ก.ค. ๒๕๑๙)และนำเข้าไว้สวดในพระอุโบสถวัดราชบพิธ ๕ วันพระ( ๙ ตค.-๑๔ พ.ย.๒๕๑๙) จากนั้นนำเข้าสวดในพระอุโบสถวัดกษัตราธิราช ๓ วันพระ(๑๕ พ.ย.-๕ ธ.ค. ๒๕๑๙) นำเหรียญทั้งหมดไปพรมน้ำมนต์หลวงปู่พระชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการแล้วนำกลับเมืองอุบลฯเพื่อทำพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ในวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๑๙ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุบลราชธานี

พิธีพุทธาภิเษกขึ้นอีก ๗ วัน ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหารฯเมื่อวันที่ ๕-๑๑ กค.๒๕๑๙

รายนามพระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก

๑.วันจันทร์ ๕ กค. ๒๕๑๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.

สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ

พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่

หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา

พระเทพวราลังการ(หลวงปู่ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย

พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น จ.เลย

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี

โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพุทธมนต์ ๑๐รูป

๑.สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม

๒.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา

๓.สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ

๔.พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ

๕. พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม

๖.พระธรรมวิสุทธาจารย์    วัดพิชัยญาติการาม

๗.พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ

๘.พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม

๙.พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์

๑๐.พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม

๒.วันอังคาร ๖ กค. ๒๕๑๙

พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี

พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร

หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย

หลวงพ่อมา วัดวิเวกอาศรม  ร้อยเอ็ด

พระโพธิสังวรเถร(หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต ธนบุรี

พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง(ท่านผู้นี้ไม่ได้    เอนกายลงจำวัดเป็นเวลานานปี)

๓.วันพุธ ๗ กค. ๒๕๑๙

พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร

พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง

หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย

หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม กาฬสินธุ์

หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด

หลวงพ่อชา วัดศรีแก่งคร้อ ชัยภูมิ

หลวงพ่อชม วัดป่าบ้านบัวค่อม อุดรธานี

หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต

หลวงพ่อมา วัดวิเวกฯ ร้อยเอ็ด

๔.วันพฤหัสบดี ๘ กค.๒๕๑๙

พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง

หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด

หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต

พระอาจารย์สาม วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์

หลวงพ่อจ้อย วัดสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

หลวงพ่อบุญรักษ์ วัดคงคาวดี สิชล นครศรีธรรมราช

หลวงพ่อเหรียญ วัดป่าอรัญญบรรพต หนองคาย

พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิต หนองคาย

๕.วันศุกร์ ๙ กค.๒๕๑๙

พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง

หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา

หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว อุบลฯ

หลวงพ่อพั่ว วัดบ้านนาเจริญ อุบลฯ

พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี

หลวงพ่อจันทร์(อายุ ๑๐๒ปี) วัดนามะตูม ชลบุรี

๖.วันเสาร์ ๑๐ กค. ๒๕๑๙

สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ

พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี

หลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธาราม อ่างทอง

หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๗.วันอาทิตย์ ๑๑ กค.๒๕๑๙

ตอนกลางวัน(เวลา ๑๓-๑๖ น.) หลวงปู่ธูป วัดสุทรธรรมทาน(วัดแค)  กทม.นั่งปรกบริกรรมภาวนาเดี่ยว ๔ ชั่วโมงเต็ม

ในตอนค่ำ    สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ

พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี

หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

พระอาจารย์ผ่อง วัดสามปลื้ม กทม.

หลวงพ่อเส่ง  วัดกัลยาฯ ธนบุรี

หลวงพ่อสา วัดราชนัดดา กทม.

พระครูสงัด วัดพระเชตุพนฯ กทม.

ในวันที่ ๑๒ กค.๒๕๑๙ รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ๑๐ รูป ในการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเจิมสมเด็จนางพญา ส.ก.และพระสมเด็จอุณาโลม ในเวลา  ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ

คณะรังษี วัดบวรฯ

๑.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  วัดราชผติการาม

๒. พระสาสนโสภณ  วัดเทพศิรินทราวาส

๓. พระพุทธพจน์วราภรณ์ วัดราชบพิธ

๔. พระญาณวโรดม วัดบวรราชนิเวศ

๕.พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์

๖.พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพนฯ

๗. พระธรรมวราภรณ์  วัดนรนาทสุนทริการาม

๘.พระเทพวราภรณ์  วัดบุรณศิริมาตยาราม

๙.พระเทพปัญญากวี  วัดราชาธิวาส

๑๐. พระเทพกวี วัดบวรฯ

ในพิธีพุทธาภิเษกทั้ง ๗ วันนั้นหลวงปู่โต๊ะปลุกเสกพิธีทั้ง ๗ วัน

เพิ่มข้อมูลพิธีวัดบวรฯปี๑๙ เมื่อ ๑๐ พ.ย.๒๕๑๙

เหรียญหลักเมืองอุบลด้านหน้า

เหรียญหลักเมืองอุบลด้านหน้า

เหรียญหลักเมืองอุบลด้านหลัง

เหรียญหลักเมืองอุบลด้านหลัง

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: