พระกริ่งปวเรศเสาร์ ๕

Posted on May 26, 2008. Filed under: อาจารย์สุธันย์ | Tags: , |

บันทึกการสร้าง“พระกริ่งปวเรศ เสาร์ ๕”พ.ศ. ๒๕๔๓

การถวายนาม พระกริ่งปวเรศ เสาร์๕

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นพุทธานุสสติ หนึ่งในสี่สิบกัมมัฎฐานตามพุทธฎีกาและเพื่อเป็นอุเทสิกเจดีย์
ไว้ระลึกถึงพุทธชาติและเป็นมหากุศลส่งต่ออายุพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อต้องการสร้างพระกริ่งที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ด้วยพิธีกรรมตามตำราการสร้างพระกริ่ง –
พระชัยวัฒน์ ณ สำนักวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

พุทธลักษณะ
เป็นรูปจำลองพระกริ่งจีนใหญ่ มีพุทธลักษณะดังต่อไปนี้                                                                                      

พระเศียรมีขนาดโตตามแบบฉบับพระกริ่งจีนโดยทั่วๆไป มุ่นพระโมลีมี ๓ ชั้น พระจันทร์ที่มุ่นพระโมลีมีขนาดเล็กไม่ใหญ่เหมือนพำพระกริ่งจีนทั่วๆ ไป เส้นกระจังกรอบ พระนลาฎลึกตามมุ่นพระโมลีตอกตุ๊ดตู่เม็ดโตแต่ตื้นๆ
พระเนตรเป็นเส้นเล็กเส้นเดียว
พระเนตรตู่เล็กน้อยอยู่ในลักษณะพระเนตรชั้นเดียว
พระหนุเล็กและบาง พระโอษฐ์เป็นรูปกระจับ
พระโอษฐ์บนหนากว่าพระโอษฐ์ล่าง
แต่เป็นเส้นนูนติดต่อกันเป็นเส้นเดียว
พระกำโบลไม่อวบนูนมากเท่าพระกริ่งจีน พระศอสั้นติดพระอังสะ
พระอังสะซ้ายขวาไม่เท่ากัน ทรงเอี้ยวเล็กน้อย
พระกรรณด้านซ้ายขององค์พระบางและใหญ่กว่าพระกรรณข้างขวา
ซึ่งมีลักษณะหนา พระกรรณยาวจรดพระอังสะทั้งสองข้าง
พระบาทขวาขัดสมาธิราบชี้มาทางด้านซ้ายขององค์พระ
และเห็นนิ้วพระบาทเพียงสองนิ้วเท่านั้น คือ พระยังคุฐ
และพระดัชนีของพระบาท ชายจีวรด้านหลังชัดเจนและลึก ผ้าทิพย์โค้ง
ราบและป้าน ชายผ้าทิพย์ไม่กระดกพริ้วใช้ตอกลงไปลึกๆ มีห้าแฉก
ตรงปลายมน พระหัตถ์วางในลักษณะแบบสดุ้งมาร
พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุขวา พระหัตถ์ซ้ายถือวัชระหรือหม้อน้ำมนต์
ซึ่งตอนปลายตอกตุ๊ดตู่ลึกอยู่ปลายยอดเด่นชัด
ห่มผ้าจีวรแบบพระกริ่งจีนทั่วๆ ไป
นิ้วพระหัตถ์ขวาพระอังคุฐยาวเท่าพระกนิษฐา แต่พระกนิษฐาเล็กกว่า
ส่วนพระดัชนี พระมัชฌิมา พระอนามิกา ยาวเท่ากัน
นิ้วพระหัตถ์ไม่มีพระนขา ฐานพระ มีบัวตอนหน้า ๗ กลีบ
บัวลักษณะเป็นบัวจีน ขอบบนรอบองค์พระไม่มี เมล็ดบัวล้อมโดยรอบ
ด้านหลังมีบัว ๑ กลีบ มีลักษณะยื่นออกจากฐานไปทางด้านหลังและเด่น

ฤกษ์เททอง วันที่ ๘ เมษายน๒๕๔๓ เวลา o๙.o๙ น.ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๕
จำนวนการสร้าง       
๑๙๙ องค์
การดำเนินการสร้าง

คณะผู้จัดสร้างได้รวบรวมโลหะทองชนวนพระกริ่งพระชัยวัฒน์ สำนักวัดสุทัศเทพวรารามหลายวาระตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสสเทวะ) พระมงคลเทพมุนี(สนฐ์ อติธโร) และพระศรีสัจจญาณมุนี (ประหยัด ปัญญาวโร) ทองชนวนพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สำนักอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง และทองชนวนพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์และเหรียญหล่อที่ได้จัดสร้างขึ้นเองทุกรุ่น ตะกรุดสำคัญของพระเกจิอาจารย์ แผ่นพระยันต์ ๑o๘ ดวงและนะปัถมัง ๑๔นะ อันเป็นพระยันต์บังคับตามตำราการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ของสมเด็จพระพนรัต วัดป่าแก้ว แผ่นพระยันต์โสฬสมหามงคล จำนวน ๑o๘ดวง พระยันต์ดวงสุกิตติรักษา จำนวน ๑o๘ดวงและแผ่นเงินลงอักขระเลขยันต์ โดยพระสุปฏิปัณโณที่บริบูรณ์ด้วยวิชชาและวิมุตติ ทุกภาคทั่วประเทศ ดังรายละเอียด

๑.     ทองชนวนกระกริ่ง พระชัยวัฒน์ สำนักวัดสุทัศเทพวราราม กรุงเทพฯ หลายวาระ
๑.๑ ทองชนวนพระกริ่งสมเด็จพระวันรัต พ.ศ. ๒๔๗๙

๑.๒ ทองชนวนพระกริ่งหน้าอินเดีย พ.ศ.๒๔๘๒
๑.๓ ทองชนวนพระกริ่งคลองพระชนม์ พ.ศ. ๒๔๘๓
๑.๔ ทองชนวนพระกริ่งพุทธนิตรมิตร พ.ศ.๒๔๘๔
๑.๕ ทองชนวนพระกริ่งน้ำท่วม พ.ศ. ๒๔๘๕
๑.๖ ทองชนวนพระกริ่งเชียงตุง พ.ศ.๒๔๘๖
๑.๗ ทองชนวนพระกริ่งหลักชัย พ.ศ. ๒๔๘๗
๑.๘ ทองชนวนพระกริ่งเทโว พ.ศ.๒๔๙o
๑.๙ ทองชนวนพระกริ่งทองทิพย์ พ.ศ. ๒๔๙๕
๑.๑
o
ทองชนวนพระกริ่งจุตติ พ.ศ. ๒๔๙๖
๑.๑๑ ทองชนวนพระกริ่ง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๕oo
๑.๑๒ ทองชนวนพระกริ่ง มุนินทร พ.ศ. ๒๕o

๑.๑๓ ทองชนวนพระกริ่ง อ.พ.ต. พ.ศ. ๒๕๑๖

๑.๑๔ ทองชนวนเหรียญหล่อ สมเด็จพระสังฆราช
(แพฯ)พ.ศ. ๒๕๒o
๒. ทองชนวนพระกริ่ง
พระชัยวัฒน์ สำนักอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง
๒.๑ ทองชนวนพระกริ่งเศวตฉัตร วัดเศวตฉัตร กรุงเทพฯ

๒.๒ ทองชนวนพระกริ่งบวรรังสีและพระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
๒.๓ ทองชนวนพระกริ่งสังวรวิมลเถร วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
๒.๔ ทองชนวนพระกริ่งไตรสรณคม วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
๒.๕ ทองชนวนพระกริ่งอโยธยา วัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
๒.๖ ทองชนวนพระกริ่งติสสเทโว วัดขนอนเหนือ พระนครศรีอยุธยา
๒.๗ ทองชนวนพระกริ่งปรโม วัดจุกเฌอ ชลบุรี
๒.๘ ทองชนวนพระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ ระยอง
๒.๙ ทองชนวนพระกริ่งไตรโลกนารถ วัดวังหว้า ระยอง
๒.๑
o ทองชนวนพระกริ่งมหาปรารถนา วัดธาตุมหาชัย นครพนม
๒.๑๑ ทองชนวนพระกริ่งเขมโกมุนีและพระกริ่งเขนันท์ สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง

๒.๑๒ ทองชนวนพระกริ่งอรหัง วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
๒.๑๓ ทองชนวนพระกริ่งนิมมานโกวิท วัดท่าทอง อุตรดิตถ์
๒.๑๔ ทองชนวนพระกริ่งเงินล้าน วัดบางพระ นครปฐม
๒.๑๕ ทองชนวนพระกริ่งจักรพรรดิ์ อุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี
๒.๑๖ ทองชนวนพระกริ่งชินว์โส วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม
๒.๑๗ ทองชนวนพระกริ่งสุจิตโต วัดมะปริง สุราษฎร์ธานี
๒.๑๘ ทองชนวนพระกริ่งภัทธิโย วัดโคกสูง สงขลา
๒.๑๙ ทองชนวนพระพุทธชินราชมหามงคล
๒.๒
o ทองชนวนพระพุทธชินราชอุตตมะ
๒.๒๑ ทองชนวนพระพุทธชินราชนิมมานโกวิท

๓. ทองชนวนพระกริ่ง
พระชัยวัฒน์ และเหรียญหล่อที่จัดสร้างขึ้นเอง
๓.๑ ทองชนวนพระกริ่งอนันตคุณ พ.ศ. ๒๕๒๗

๓.๒ ทองชนวนพระกริ่งนวโลกุตรญาณมุนี พ.ศ. ๒๕๒๙
๓.๓ ทองชนวนพระกริ่งสามภพพ่าย พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๔ ทองชนวนพระกริ่งธนบดี พ.ศ. ๒๕๓๗
๓.๕ ทองชนวนพระกริ่งวัฒนะ พ.ศ. ๒๕๓๘
๓.๖ ทองชนวนพระกริ่งธนวัฒน์ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๗ ทองชนวนเหรียญหล่อพระนาคปรกอุดมมงคล พ.ศ. ๒๕๓๗
๓.๘ ทองชนวนเหรียญหล่อพระนาคปรกวัฒนะ พ.ศ. ๒๕๓๘
๓.๙ ทองชนวนเหรียญพระชนะมาร พ.ศ. ๒๕๓๘
๓.๑
o ทองชนวนเหรียญพระแก้วมรกต พ.ศ. ๒๕๔o
๔. โลหะ ๙ ชนิดตามตำราการสร้างพระกริ่ง
ชัยวัฒน์
ของสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสสเทโว)อดีตอธิบดีสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม

๔.๑ ชิน น้ำหนัก ๑ บาท
๔.๒ จ้าวน้ำเงิน น้ำหนัก ๒ บาท
๔.๓ เหล็กละลายตัว น้ำหนัก ๓ บาท
๔.๔ ดีบุก น้ำหนัก ๔ บาท
๔.๕ ปรอท น้ำหนัก ๕ บาท
๔.๖ สังกะสี น้ำหนัก ๖ บาท
๔.๗ ทองแดง น้ำหนัก ๗ บาท
๔.๘ เงิน น้ำหนัก ๘ บาท
๔.๙ ทองคำ น้ำหนัก ๙ บาท
๕. แผ่นพระยันต์ ๑
o๘ ดวงและนะปัถมัง ๑๔ นะ
๖. แผ่นพระยันต์โสฬสมหามงคล จำนวน ๑
o
๘ ดวง
๗. แผ่นพระยันต์ สุกิตติมา จำนวน ๑
o
๘ ดวง
๘. แผ่นพระยันต์ไตรสรณคม จำนวน ๑
o
๘ ดวง
๙. แผ่นพระยันต์มหาจักรพรรดิตราธิราช

ลงและปลุกเสกโดย หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
ลงและปลุกเสกโดย หลวงพ่อใย สัญญาโม วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
ลงและปลุกเสกโดย หลวงพ่อเฉลิม เขมทสสี วัดญาติการาม พระนครศรีอยุธยา
ลงและปลุกเสกโดย หลวงพ่อธรรมนูญ ฐิตวัฒทโณ วัดมณีชลขันฑ์ พระนครศรีอยุธยา
ลงและปลุกเสกโดย พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
ลงและปลุกเสกโดย อาจารย์สุวัฒน์ พบร่มเย็น
ลงและปลุกเสกโดย อาจารย์ถนอม ศรมุนะ
o แผ่นพระยันต์พิชัยสงครามล้อมดวงประสูติ จำนวน ๑ แผ่น
๑๑. แผ่นพระยันต์พิชัยสงครามล้อมดวงตรัสรู้ จำนวน ๑ แผ่น

๑๒. แผ่นพระยันต์พุทธนิมิตร จำนวน ๓ แผ่น
๑๓. แผ่นพระยันต์สมเด็จพระเนศวรชนะศึก จำนวน ๓ แผ่น
๑๔. แผ่นพระยันต์สัมพุทเธหงษา จำนวน ๓ แผ่น
๑๕. แผ่นพระยันต์ตระกรุดคู่ชีวิต จำนวน ๓ แผ่น
๑.๖ แผ่นพระยันต์อิติปิโสเกราะเพชร จำนวน ๓ แผ่น
๑๗. แผ่นพระยันต์เกราะเพชร สายวัดบางนมโค จำนวน ๓ แผ่น
๑๘. แผ่นพระยันต์เกราะเพชร สายวัดปากคลองมะขามเฒ่า จำนวน ๓แผ่น
                                                                                                  

     ๑๙. แผ่นพระยันต์ฝนแสนห่า จำนวน ๓ แผ่น
o.
แผ่นพระยันต์พระเจ้า ๑๖ พระองค์ จำนวน ๓ แผ่น
๒๑. แผ่นพระยันต์เกษาผิด จำนวน ๓ แผ่น

๒๒. แผ่นคาถาชินบัญชร ลงและปลุกเสกโดยพระวิมลธรรมญาณ(วิเชียร)
วัดดวงแข กรุงเทพฯ
๒๓. แผ่นคาถาชินบัญชร(ล้านนา) ลงและปลุกเสกโดยพระครูจันทสมานคุณ
(
หล้า) วัดป่าตึง จ.เชียงใหม่
๒๔. แผ่นคาถามหาธาริณีสูตร
ลงและปลุกเสกโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์แห่งประเทศธิเบต
๒๕. แผ่นพระคาถาบารมี ๓
o ทัศน์
ลงและปลุกเสกโดยพระครุวิมลศีลาจารย์ (สุรินทร์) วัดศรีเตี้ย จ.ลำพูน

๒๖. โลหะสัมฤทธิ์จากเจดีย์โบราณ จ. เชียงใหม่
๒๗. โลหะสัมฤทธิ์องค์พระมงคลบพิตร จ. พระนครศรีอยุธยา
๒๘. โลหะทองระฆัง วัดช่องแค จ. นครสวรรค์
๒๙. โลหะชินลูกแก้ว วัดญาณเสน จ. พระนครศรีอยุธยา
o. โลหะทองธังเก วัดพระธาตุหริภุญชัย จ. ลำพูน
๓๑.. ขวานฟ้าสัมฤทธิ์(หลวงปู่ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ. เลย

๓๒. ขวานฟ้าสัมฤทธิ์(หลวงปู่หลุย) วัดถ้ำผาปิ้ง จ. เลย
๓๓. เงินนะโม วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
๓๔. เงินพดด้วงตรายันต์สมัยอยุธยา และพระราชลัญจกร ร.๑ สมัยรัตนโกสินทร์
๓๕ เงินบาท สมัยรัชกาลที่๔ และรัชกาลที่ ๕
๓๖. ตะกรุดสำคัญของพระเกจิอาจารย์
ตะกรุดวานรสะกดทัพ พระพุทธวิหารโสภณ (อ่ำ)วัดวงฆ้อง พระนครศรีอยุธยา
– ตะกรุดปราบทาษา พระราชมงคลวุฒาจารย์ (ใจ)วัดเสด็จ สมุทรสงคราม
                                                                                      

     ตะกรุดมหาปราบ หลวงพ่อคง ธัมมโชโตวัดบางกระพ้อม สมุทรสงคราม
– ตะกรุดมหาปราบ พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน)วัดไชยชนะชุมพล
 
กาญจนบุรี
ตะกรุดมหาปราบ พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง)วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

– ตะกรุดมหาปราบ พระครู
(พิณ)วัดอุบลวรรณาราม ราชบุรี
ตะกรุดมหาคงคา หลวงพ่อบ่าย ธัมโชโตวัดช่องลม สมุทรสงคราม

ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ พระวิสุทธิสารเถร (เทียม)วัดกษัตราธราช พระนครศรีอยุธยา
ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญวัดสะแก พระนครศรีอยุธยา
ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ หลวงพ่อสละวัดประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
– ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ หลวงพ่อฌลิม เขมทัสสีวัดพระญาติการาม พระนครศรีอยุธยา
                                                                                  

     ตะกรุดเกราะเพชร พระมหาโพธิ์ ญาณสำโรวัดคลองมอญ ชัยนาท
ตะกรุดแม่ทัพ พระมงคลศีลาจารย์ (คร่ำ)วัดวังหว้า ระยอง

– ตะกรุดเทพสัญจร พระครูอุทัยธรรมกิจ
(ตี๋)วัดหลวงราชาวาส  อุทัยธานี
– ตะกรุดมหาเถร ๑
o๘ พระครูวิมลศีลาภรณ์ (
สุรินทร์)วัดศรีเตี้ย ลำพูน
– ตะกรุดโทน พระครูสุชัยบุญญาคา
(เชื้อ)วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท                                                                                             

     ตะกรุดโทน พระครูภาวนาภิรัติ (ทิม)วัดละหารไร่ ระยอง
ตะกรุดโทน พระราชวิทยาคมเถร (คูณ)วัดบ้านไร่ นครราชสีมา

๓๗. แผ่นทองแดงลงอักขระ เลข ยันต์ โดยพระสุปฏิปันโนทุกภาคทั่วประเทศ ดังรายการ
๑. สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๒. สมเด็จพระมหาวีระวงค์ (ทิม) วัดราชประดิษฐ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๓. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม) วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๔. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ) วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
๕. พระวิสุทธาธิบดี (วีระ) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๖. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (พลอย) วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๗. พระราชนันทาจารย์ (ผล) วัดเวตวันธรรมาวาส เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
๘. พระสุนทระรรมมาภิมนต์ (อำนวย) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๙. พระวิมลธรรมภาณ (วิเชียร) วัดดวงแข เขตบางรัก กรุงเทพฯ
o. พระพิศาลพัฒนาทร (ถาวร) วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
๑๑. พระสิทธิวชิรโสภณ (ช่วง) วัดพระบรมธาตุ อ.เมืองฯ กำแพงเพชร

๑๒. หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ วัดถ้ำเสือวิปัสนา อ.เมืองฯ กระบี่
๑๓. พระราชอุดมมงคล (อุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี
๑๔. พระมงคลสิทธิคุณ (ลำใย) วัดทุ่งลาดหญ้า อ.เมืองฯ กาญจนบุรี
๑๕. พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (สาย) วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
๑๖. พระครูสุวรรณคุณ (ทวน) วัดหนองพังตรุ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
๑๗. พระครูนพกิจโกศล วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
๑๘. พระครูกาญจนกิจจาทร (สัมฤทธิ์) วัดถ้ำแฝด อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
๑๙. พระครูประสูติสาธุกิจ (นิล) วัดสำนักคล้อ อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี
o. พระครูจันทรโรภาส (เพชร) วัดบ้านกลับ อ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
๒๑. พระครูวิบูลย์ธรรมประกาศ (เบี่ยง) วัดทุ่งสมอ อ.พนมพวน กาญจนบุรี

๒๒. พระครูกิตติธรรมสาร (หนูอินทร์) วัดป่าพุทธมงคล อ.เมืองฯ กาฬสินธุ์
๒๓. หลวงพ่อเมือง พลวุฒโท วัดป่ามัชฌิมาวาส อ.เมืองฯ กาฬสินธุ์
๒๔. พระครูปัญญาสิริคุณ (บุญมี) วัดหนองสราง อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์
๒๕. พระเทพบัณฑิต
(อินทร์) วัดศรีจันทราวาส อ.เมืองฯ ขอนแก่น
๒๖. พระครูบุญญสารภิมณฑ์ (บุญมา) วัดบ้านหนองตูม อ.เมืองฯ ขอนแก่น

๒๗. พระครูพิศาลศาสนกิจ (บุญทัน) วัดป่าสามัคคีสันติธรรม
อ.บ้านฝาง ขอนแก่น
๒๘. พระครูธีรสารสุนทร (ธีร์) วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อ.ภูเวียง ขอนแก่น
๒๙. พระครูโสภิตสารการ (อ่อน) วัดตลาดหนองเรือ อ.หนองเรือ ขอนแก่น
o. พระครูวรพรพิธาน (พัน) วัดจุมพล อ.แวงน้อย ขอนแก่น
๓๑. พรครูสุนทรธรรมโฆษิต (มัด) วัดป่าประชานิมิตต์ อ.ชุมแพ ขอนแก่น

๓๒. พระครูโกศลสมณกิจ (นิล) วัดป่าคุ้มจัดสรร อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
๓๓. หลวงปู่หิน ปภากโร วัดโพธาราม อ.น้ำพอง ขอนแก่น
๓๔. พระมหาโส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น
                                                                         

๓๕. พระครูโกศลสารกิจ (จันดี) วัดป่าเก้งวิปัสนา อ.บ้านแฮด ขอนแก่น
๓๖. พระครูสุนทรศิลาภิรัต (สาย) วัดชำป่างาม อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
๓๗. พระครูอนุทัยคุณากุล (เย็น) วัดดอนสีนนท์ อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
๓๘. พระครูบริรักษ์วรเขต (วิชิต) วัดเสม็ดเหนือ อ.บ้านคล้า ฉะเชิงเทรา
๓๙. พระอาจารย์ซ่วน ปัญญาธโร สำนักสงฆ์อาจารย์ซ่วน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
o. พระครูมงคลโสภิต (พจน์) วัดอสุภรา อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา
๔๑. พระครูสุนทรสิริทัต
(
บุญ) วัดห้องคูหา .อ.เมืองฯ จันทบุรี
๔๒. พระครูวิสุทธิญาณเถร (สมชาย) วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จันทบุรี

๔๓. พระครูพรหมธรรมนิเทศ (พรหม) วัดขนุน อ.มะขาม จันทบุรี
๔๔. พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ใย) วัดมะขาม อ.มะขาม จันทบุรี
๔๕. ท่านพ่อเจิม ขันติโก วัดวันยาวล่าง อ.ขลุง จันทบุรี
๔๖. พระครูถาวรธรรมธัช
(ศรีนวล) วัดเกวียนหัก อ.ขลุง จันทบุรี                                                                          

๔๗. พระครูภาวนาสุนทร (บุญสิน) วัดปลายคองพลิ้ว อ.แผลมสิงห์ จันทบุรี
๔๘. พระครูชลโธปมคุณ (ปุ่ม) วัดเขาบางทราย อ.เมืองฯ ชลบุรี
๔๙. พระครูศรีสัตยาภิวัฒน์ (ศรี) วัดกลาง อ.เมืองฯ ชลบุรี
o. พระครูวิจิตรกิจจาทร (ชม) วัดทองดีศรีพุฒาราม อ.บางละมุง ชลบุรี
๕๑. พระครูวิฑิตพัฒนาทร (จ้อย) วัดหนองน้ำเขียว อ.บ้านบึง ชลบุรี

๕๒. พระครูพิศาลพรหมจรรย์ (สวัสดิ์) วัดบึงวรสถิตย์ อ.บ้านบึง ชลบุรี
๕๓.หลวงปู่โทน กันตสีโล วัดเขาน้อยคีรีวันน์ อ.บ้านบึง ชลบุรี
๕๔. พระครูศรีฉพังคลังวรเถร (เริ่ม) วัดจุกกเฌอ อ.ศรีราชา ชลบุรี
๕๕. พระครูพิพัฒน์ธรรมคุณ (จรินทร์) วัดประชุมคงคา อ.ศรีราชา ชลบุรี
๕๖. พระครูบรรหารศีลคุณ (แร่) วัดเชิดสำราญ อ.ศรีราชา ชลบุรี
๕๗. หลวงปู่พุฒ ธัมมิโก วัดเขาไม้แดง อ.ศรีราชา ชลบุรี
๕๘. พระครูสุจิณณธรรมวิมล
(ม่น) วัดเนินตามาก อ.พนัสนิคม ชลบุรี
๕๙. หลวงพ่อผิน วัดเกาะแก้วนคสวรรค์ อ.พนัสนิคม ชลบุรี

o. หลวงพ่อถ้ำ ธัมมิโก วัดเขาชะอางโอน อ.บ่อทอง ชลบุรี
๖๑. พระครูพิศาลชโยดม (สมศักดิ์) วัดสะพาน อ.เมืองฯ ชัยนาท
                                                                           

 ๖๒. พระครูเกษมชัยคุณ (ฉาบ) วัดคลองจันทร์ อ.หันคา ชัยนาท
๖๓.พระครูสรรค์ภารวิชิต (พิมพ์) วัดวิหารทอง อ.สรรค์บุรีชัยนาท

๖๔. พระครูปทุมชัยกิจ (นะ) วัดหนองบัว อ.วัดสิงห์ ชัยนาท
๖๕. พระมหาโพธิ์ ญาณสำโร วัดคลองมอญ อ.วัดสิงห์ ชัยนาท
๖๖.พระครูวิจิตรวชิรธรรม (พลอง) วัดเพชรดอนยาง อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
๖๗. พระครูนรเทพธรรมคุณ (ภู่) วัดม่วงยางหวาย อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
๖๘. พระครูโสภิตเจติยานุรักษ์ (คำผา) วัดพระธาตุแก้วกอย อ.คอนสาร ชัยภูมิ
๖๙. หลวงพ่อคล้อย ฐานธัมโม วัดถ้ำเขาเงิน อ.หลังสวน ชุมพร
o. หลวงปู่พราย บัณทิโต วัดกาลพัฒนาราม อ.ปะทิว ชุมพร
๗๑. พระครูธรรมลังกาวี (หีต) วัดเชิงคีรี อ.สวี ชุมพร

๗๒. พระครูประสิทธิสุทธิมนต์
(ชม) วัดปากน้ำละแม อ.ละแม ชุมพร
๗๓. พระครูรัตนภิวุฒิ (แก้ว) วัดดงมะเฟือง อ.เมืองฯ เชียงราย
                                                                            

๗๔. พระครูศิริหรรษาภิบาล (เพ็ง) วัดเทิงเสาหิน อ.เทิง เชียงราย
๗๕. พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย) วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย เชียงราย
๗๖. พระครูสิงหวิชัย
(สิงห์) วัดฟ้าฮ่าม อ.เมืองฯ เชียงใหม่
๗๗. พระญาณสิทธาจารย์ (สิม) สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว เชียงใหม่

๗๘. พระสุพรหมยานเถร (ทอง) วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่
๗๙. พระครูพิบูลวิหารการ (ตา) วัดเวฬุวนาราม อ.แม่วาง เชียงใหม่
o. พระครูจันทสมานคุณ (หล้า) วัดป่าตึง อ.สันกำแพง เชียงใหม่                                                                           

๘๑. พระครูปิยะธรรมภาณ (มา) วัดดอนชัย อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
๘๒. พระครูสุภัทรศีลคุณ (ดวงดี) วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
๘๓. ครูบาบุญปัน ธัมมปัญโญ วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
๘๔. พระครูพิศิษฐ์สังฆการ (ผัด) วัดศรีดอนมูล อ.สารภี เชียงใหม่
๘๕. พระครูศีลพิลาศ (จันทร์แก้ว) วัดการแก้ว อ.สารภี เชียงใหม่
๘๖. พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง เชียงใหม่
๘๗. พะครูวุฒิธรรมคุณ (ธรรมธิ) วัดสันป่าตึง อ.แม่แตง เชียงใหม่
๘๘. พระครูชัยยะวงศ์วิวัฒน์ (น้อย) วัดบ้านปง อ.แม่แตง เชียงใหม่
๘๙. ครูบาเทือง นาถสีโล วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง เชียงใหม่
o. พระครูอนุรักษ์ศาสนกิจ (วงศ์) วัดเปียงหลวง อ.เวียงแหง เชียงใหม่
๙๑. พระครูวรวุฒิคุณ (อินทร์) วัดฟ้าหลั่ง อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่

๙๒. ครูบาคำ ศีลสำโร วัดดอนปิน อ.แม่วาง เชียงใหม่
๙๓. พระครูสังฆกิจบูรพา (ศุข) วัดศรีบูรพาราม อ.เมืองฯ ตราด
๙๔. พระครูวิธานธรรมนิเทศ (กลิ่น) วัดบางปรือ อ.เมืองฯ ตราด
๙๕. พระครูปฏิญาณธรรมรส (ทัศน์) วัดประสิทธิชัย อ.เมืองฯ ตรัง
๙๖. พระครูวิศาลศีลคุณ (รุ่ง) วัดตรังภูมิพุทธาวาส อ.กันตัง ตรัง
๙๗. หลวงปู่แสง ธัมมสโร วัดถ้ำพระพุทธโกสีห์ อ.ห้วยยอด ตรัง
๙๘. พระครูสิริรัตนาภรณ์ (กันชัย) วัดมาตานุสรณ์ อ.แม่สอด ตาก
๙๙. พระมหาวิบูลย์ พุทธิญาโณ วัดโพธิคุณ อ.แม่สอด ตาก
oo. พระครูนิมมานการโสภณ (สร้อย) วัดมงคลคีรีเขต อ.แม่ละมาด ตาก
๑๐๑. พระครูสุวัฒน์ธรรมกิจ (เจริญ) วัดศรีนาวา อ.เมืองฯ นครนายก
                                                                     

 o๒. พระครูสุนทรศีลาภิรัติ (ชม) วัดท่าทราย อ.บ้านนา นครนายก                                                                       

o๓. พระครูวรเทย์นิวิฐ (สนิท) วัดลำบัวลอย อ.ปากพลี นครนายก
o
๔. พระครูเกษมวรกิจ (เต้า) วัดเกาะวังไทร อ.เมืองฯ นครปฐม
o๕. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง อ.เมืองฯ นครปฐม                                                                           

o๖. พระครูปุริมานุรักษ์ (พูล) วัดไผ่ล้อม อ.เมืองฯ นครปฐม
o๗. พระครูสถิตย์โชติคุณ (ไสว) วัดปรีดาราม อ.สามพราน นครปฐม                                                                    

o๘. พระครูประยุตินวการ (แย้ม) วัดอรัญญิกกาวาส อ.ดอนตูม นครปฐม
o
๙. พระอุดมประชานารถ (เปิ่น) วัดบางพระ อ.นครชัยศรี นครปฐม
๑๑
o.
หลวงพ่อเจือ ปิยะสีโล วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม
๑๑๑. พระครูวิชัยวุฒิคุณ (ดี) วัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล นครปฐม

๑๑๒. หลวงปู่หลิว ปุญญโก วัดไร่แตงทอง อ.สันกำแพง นครปฐม
๑๑๓. หลวงปู่สนธ์ เขมปัญโญ วัดอรัญญนาโพธิ์ อ.ศรีสงคราม นครพนม
๑๑๔. พระสุนทรธรรมาการ (คำพันธ์) วัดธาตุมาหาชัย อ.ปลาปาก นครพนม
                                                             

๑๑๕. พระราชสังวรญาณ (พุทธ) วัดป่าสาลวัน อ.เมืองฯ นครราชสีมา
๑๑๖. พระครูไพศาลสมณกิจ
(ดี) วัดหนองจอก อ.เมืองฯ นครราชสีมา
๑๑๗. พระครูโสภิตบุญญากร (บุญ) วัดโพธิ์ อ.เมืองฯ นครราชสีมา

๑๑๘. พระราชวิทยาคม (คูณ) วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา
๑๑๙. พระอรุณธรรมโสภณ (แจ้ง) วัดใหม่สุนทร อ.โนนสูง นครราชสีมา
๑๒
o. พระมงคลวัฒนคุณ (เพิ่ม) วัดถ้ำไตรรัตน์ อ.ปากช่อง นครราชสีมา
๑๒๑. พระครูนครธรรมโมสิต (นิล) วัดครบุรี อ.ครบุรี นครราชสีมา

๑๒๒. พระครูสถิตย์สีลานโลมคุณ(ทองอยู่) วัดไทรโยง อ.สูงเนิน นครราชสีมา
๑๒๓. พระครูอุดมศิลาภรณ์ (เสาร์) วัดกุดเวียน อ.สูงเนิน นครราชสีมา
๑๒๔. พระครูคงคนครพิทักษ์ (คง) วัดตะคร้อ อ.คง นครราชสีมา
๑๒๕. พระครูนนทสีลากร (แสง) วัดบำรุงวรรณาราม อ.โนนไทย นครราชสีมา
๑๒๖. พระครูพิศาลภัทรคุณ (พรหม) วัดปิง อ.โชคชัย นครราชสีมา
๑๒๗. พระครูปภากรวุฒิธรรม
(ล่อน) วัดกุดโบสถ์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา
๑๒๘. หลวงพ่อดุลย์ อินทวีโร วัดบ้านตาล อ.พิมาย นครราชสีมา

๑๒๙. พระครูสิริรัตนวราภรณ์ (พิษณุ) วัดแจ้ง อ.เมืองฯ นครศรีธรรมราช
๑๓
o. พระครูพิศาลพัฒนกิจ (บุญรอด) วัดประดู่พัฒนาราม อ.เมืองฯ นครศรีธรรมราช
๑๓๑. พระครูสุรัตวิหารการ (เผียน) วัดท่าแพ อ.เมืองฯ นครศรีธรรมราช

๑๓๒. พระครูวิจิตรกิจจารักษ์ (ชู) วัดมุมป้อม อ.เมืองฯ นครศรีธรรมราช
๑๓๓. พระครูปุสวโรภาส (เผือก) วัดหมื่นระงับรังสรร อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช
๑๓๔. พระครูไพศาลวิริยะคุณ (เนียร) วัดบางไทร อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช
๑๓๕. พระครูปิยะธรรมคุณ (สังข์) วัดเทพมงคล อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
๑๓๖. พระครูวิสุทธิ์บุญดิษฐ์ (นวล) วัดประดิษฐาราม อ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
๑๓๗. พระครูวิมลพนมรักษ์ (กราย) วัดเขาขุนพนม อ.พรหมศีรี นครศรีธรรมราช
๑๓๘. พระครูเรวัตรศีลคุณ (สังข์) วัดดอนตรอ อ.เชียรใหญ๋ นครศรีธรรมราช
๑๓๙. พระครูเกษมธรรมญาณ (นำ) วัดมัชฌิมภูมิ อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
๑๔
o. พระครูมานิตสมณวัตร (เนื่อง) วัดสวนจันทร์ อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
๑๔๑. พระครูนิเทศธรรมวิศิษฐ์ (บุญนำ) วัดนครสวรรค์ อ.เมืองฯ นครสวรรค์

๑๔๒. หลวงพ่อจ้อย จันทสุวัณโณ วัดศรีอุทุมพร อ.เมืองฯ นครสวรรค์
๑๔๓. พระครูนิวาตธรรมโกศล (แนม) วัดเขาหน่อ อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์
๑๔๔. พระครูนิทัศน์ศาสนากิจ (พิมพา) วัดหนองตางู อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์
๑๔๕. พระครูนิวิฐมณีวงค์ (สะอาด) วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์
๑๔๖. หลวงปู่ใหญ่ ปริชาโน วัดลับแลธำรงสวัสดิ์ อ.ตาคลี นครสวรรค์
                                                                     

๑๔๗. พระครูนนทกิจพิบูลย์ (เก๋) วัดปากน้ำ อ.เมืองฯ นนทบุรี
๑๔๘. พระครูปิยะนนทคุณ
(แย้ม) วัดตะเคียน อ.บางกรวย นนทบุรี
๑๔๙. พระครูนนทสิทธิการ
(ประสิทธิ) วัดไทรน้อย อ.ไทรน้อย นนทบุรี                                                              

๑๕o.หลวงพ่อสิริ สิริวัฒโน วัดตาล อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
๑๕๑. พระครูเนกขัมมาภินันท์ (บุญทา) วัดดอนตัน อ.เวียงสา น่าน

๑๕๒. พระครูอินทสรวิสุทธิ์ (อินสม) วัดเมืองราม อ.เวียงสา น่าน
๑๕๓. พระอรรถโมลี
(อ่อน) วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี นราธิวาส
๑๕๔.พระครูไพโรจน์ศาสนกิจ (ขาว) วัดพระพุทธ อ.ตากใบ นราธิวาส

๑๕๕. พระครูนิภาวิหารกิจ (ดำ) วัดนภาราม อ.ตากใบ นราธิวาส
๑๕๖. พระครูบรรพตสุวรรณคุณ (นิล) วัดเขาเข็มทอง อ.แว้ง นราธิวาส
๑๕๗. พระครูราชปัญญาวิสารัท (เหลือง) วัดป่ากระดึงทอง อ.บ้านด่าน บุรีรัมย์
๑๕๘. พระครูอินทวรคุณ (ฤทธิ์) วัดอินทรบูรพา อ.กระสัง บุรีรัมย์
๑๕๙. พระครูปราโมทย์ธรรมาการ (เหม่า) วัดโคกเหล็ก อ.ห้วยราช บุรีรัมย์
๑๖
o.พระครูวรเวชโกศล (ถาวร) วัดเวฬุวัน อ.เมืองฯ ปทุมธานี
๑๖๑. พระครูขันติธรรมรัติ (สอน) วัดศาลเจ้า อ.เมืองฯ ปทุมธานี

๑๖๒. พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม อ.ลำลูกกา ปทุมธานี
๑๖๓. พระครูธัญญศีลคุณ
(ทองอินทร์) วัดกลางคลองสี่ อ.ลำลูกกา ปทุมธานี
๑๖๔. พระครูพิพัฒน์ธัญญเขต
(
แม้น) วัดพิชิตปิตยาราม อ.ธัญญบุรี ปทุมธานี
๑๖๕. พระครูสุทธิธรรมรังสี
(
เจี้ยะ) วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก ปทุมธานี
๑๖๖. พระราชวิสุทธิคุณ
(
เกตุ) วัดเกาะหลัก อ.เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์
๑๖๗.พระวิริยากรโกศล (ทองเบิ้ม) วัดวังยาว อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

๑๖๘. พระครูนิยุติธรรมสุนทร (ยิด) วัดหนองจอก อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
๑๖๙. พระครูปราณบุราณุรักษ์ (นิ่ม) วัดเขาน้อย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
๑๗
o. หลวงปู่เชื้อ จิตตกาโร วัดศรีทุ่งทอง อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
๑๗๑. พระราชสันทัศกาจารย์ (พุ่ม) วัดเนินหอม อ.เมืองฯ ปราจีนบุรี
                                                                     

๑๗๒. พระครูประสิทธิศึกษาการ (ทัศน์) วัดแจ้ง อ.เมืองฯ ปราจีนบุรี
๑๗๓. พระครูสังวรกิตติคุณ (เอีย) วัดบ้านด่าน อ.ประจันตคามปราจีนบุรี
๑๗๔.พระครูพิพัฒน์วิหารกิจ (ลี) วัดแจ้งเมื่องเก่า อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
๑๗๕.พระครูปัญญาพัฒนคุณ (สาคร) วัดคลองหอทอง อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
๑๗๖.พระครูมหาโพธิ์ภิวัฒน์ (เงื่อน) วัดต้นโพธิ์ อ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
๑๗๗.พระครูวิมลโพธิเขต (สนอง) วัดไผ่งาม อ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
๑๗๘.พระสิทธิญาณมุนี (สุข) วัดมุจลินทรวาปีวิหาร อ.หนองจิก ปัตตานี
๑๗๙.พระครูธรรมกิจโกศล (นอง) วัดทรายขาว อ.โศกโพธิ์ ปัตตานี
๑๘
o.พระครูวิรัชโสภณ (แดง) วัดศรีมหาโพธิ์ อ.โศกโพธิ์ ปัตตานี
๑๘๑.พระครูอาทรศุภการ (พล) วัดนาประดู่ อ.โศกโพธิ์ ปัตตานี

๑๘๒.พระโสภณธรรมคณี (แดง) วัดบูรพาราม อ.ยะเริ่ง ปัตตานี
๑๘๓.พระครูพินิตนรัญญู (ทอง) วัดสำเภาเชย อ.ปานาเระ ปัตตานี
๑๘๔.หระครูพุทธวอการโสภณ (สนธิ์) วัดหน้าพระเมรุ อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๑๘๕.พระครูวิชัยกิจรารักษ์ (อุดม) วัดพิชัยสงคราม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๑๘๖.พระครูศิริปุญญาธร (วิชัย) วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๑๘๗.หลวงพ่อเฉลิม เขมทัสสี วัดพระญาติการาม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๑๘๘.พระครูเอนกสารคุณ (สด) วัดโพธิแดงใต้ อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา
๑๘๙.พระครูประโชติธรรมวิจิตร (เพิ่ม) วัดป้อมแก้ว อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา
๑๙
o.พระครูเกษมคณาภิบาล (มี) วัดมารวิชัย อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา                                                               

๑๙๑.พระมงคลวราจารย์ (เชิญ) วัดโคกทอง อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
๑๙๒.พระครูบวรสังฆกิจ (สุข) วัดโพธิผักไห่ อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
๑๙๓.พระครูสังบวรสมณกิจ (ทิม) วัดพระขาว อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา
๑๙๔.พระครูพุทธสิริรัตน์ (เมี้ยน) วัดโพธิกบเจ้า อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา
๑๙๕.พระครูสุนทรธรรมนิวิษฐ์ (รวย) วัดตะโก อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา
๑๙๖.พระครูวิรุฬปัญญาภาส (ใส) วัดคานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา
                                                                 

 ๑๙๗.หลวงพ่อเอื้อน อุตตมโน วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
๑๙๘.พระปัญญาพิศาลเถร (ไพบูลย์) วัดอนาลโย อ.เมืองฯ พะเยา

๑๙๙.พระครูวิเวกธรรมคุณ (เทิ้ม) วัดพระพุทธบาทเขารูปช้าง อ.เมืองฯ พิจิตร
oo.วัดครูพิมลธรรมมานุสิณ์ (ขวัญ) วัดบ้านไร่ อ.สามง่าม พิจิตร
o
๑.หลวงพ่อจันทา ถาวโร วัดพระธาตุเขาน้อย อ.วังทรายพูน พิจิตร
o
๒. หลวงปูโง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก อ.ตะพานหิน พิจิตร
o
๓. พระครูประสาทธรรมวัตร (ละมัย) วัดอรัญญิก อ.เมืองฯ พิษณุโลก
o
๔. พระครูสถิตย์วีรธรรม (รอด) วัดสันติกาวาส อ.พรหมพิราม พิษณุโลก
o
๕. พระครูศีลสารสัมปัน (อ่อน) วัดเนินมะเกลือ อ.วังทอง พิษณุโลก
o
๖. หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
o
๗. หลวงปู่บุญจันทร์ ชินปุตโต วัดในห้วย อ.บางระกำ พิษณุโลก
o๘. พระราชพัชราภรณ์ (
แก้ว) วัดไพรสนฑศักดาราม อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์
o
๙. พระครูพัชรธรรมาภรณ์ (บุญ) วัดบ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์
๒๑
o.
พระครูอนุรักษ์วาปีพิสัย (อาคม) วัดดาวนิมิตร อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์
๒๑๑. พระครูวิทิตพัชราจารย์ (ประเทือง) วัดเทพประทานพร อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์

๒๑๒. พระครูญาณวิมล (นิตย์) วัดกำแพงแลง อ.เมืองฯ เพชรบุรี
๒๑๓. พระครูญาณวิลาศ (แดง) วัดเขาบรรไดอิฐ อ.เมืองฯ เพชรบุรี
๒๑๔. พระครูวชิรสุขารมย์ (ยง) วัดหาดเจ้าสำราญ อ.เมืองฯ เพชรบุรี
๒๑๕. พระครูสุนทรวชิรเวท (จ่าง) วัดเขื่อนเพชร องท่ายาง เพชรบุรี
๒๑๖. พระครูวินัยวชิรกิจ (อุ้น) วัดตาลกง อ.ท่ายาง เพชรบุรี
๒๑๗. พระครูภาวนาวิริยาจารย์ (สุธรรม) วัดเขาพระ อ.เขาย้อย เพชรบุรี
๒๑๘. พระครูภาวนาวัชโรภาส (แผ่ว) วัดโตนดหลวง อ.ชะอำ เพชรบุรี
๒๑๙. หลวงพ่อแคล้ว อคควํโส วัดโพธิ์เรียง อ.บ้านลาด เพชรบุรี
๒๒
o. พระครูวิจิตรนวการโกศล (สมจิต) วัดสะแลง อ.ลอง แพร่
๒๒๑. พระครูกาแก้ว (ชุม) วัดอินทราวาส อ.เมืองฯ พัทลุง

๒๒๒. พระครูการาม (พลับ) วัดชายคลอง อ.เมืองฯ พัทลุง
๒๒๓. หลวงปู่ปาน ปัญญาพโล วัดปากประ อ.เมืองฯ พัทลุง
๒๒๔. พระครูกาเดิม (เพิ่ม) วัดเขียนบางแก้ว องเมืองฯ พัทลุง
๒๒๕. พระครูกาชาด (บุญทอง) วัดดอนศาลา อ.ควนขนุน พัทลุง
๒๒๖. พระครูสิริวัฒนากร (ศรีเงิน) วัดดอนศาลา อ.ควนขนุน พัทลุง
๒๒๗. พระครูพิพิธวรกิจ
(คล้อย) วัดภูเขาทอง อ.ควนขนุน พัทลุง
๒๒๘. พระครูอดุลย์ธรรมกิตติ (กลั่น) วัดเขาอ้อ อ.ควนขนุน พัทลุง

๒๒๙. พระครูวิโรจน์ศาสนกิจ (ช่วง) วัดควนปันตนาราม อ.ควนขนุน พัทลุง
๒๓
o. พระครูขันตยาภรณ์ (พรหม) วัดบ้านสวน อ.ควนขนุน พัทลุง
๒๓๑. หลวงปู่ฤทธิ์ อิสสโร วัดบ้านสวน อ.ควนขนุน พัทลุง

๒๓๒. พระครูสุโชติธรรมจารี (แดง) วัดควนนางพิมพ์ อ.ปากพะยูน พัทลุง
๒๓๓. พระปลัดพิศาล ปุรินทโก วัดราษฎร์รังสรร อ.ท้ายเหมือง พังงา
๒๓๔. หลวงปู่สุภา กันตสีโล สำนักสงฆ์เทพขจรจิตอุทิศ อ.เมืองฯ ภูเก็ต
๒๓๕. พระครูวิธูรรมาภรณ์ (ยอด) วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองฯ มุกดาหาร
๒๓๖. พระครูเกษมกิจมงคล (วันทอง) วัดมงคลจินดาราม อ.เมืองฯ มุกดาหาร
๒๓๗. พระราชธรรมาจารย์ (สมพงษ์) วัดพุทโธธมมธโร อ.นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
๒๓๘. พระมงคลกิตติวัฒน์ (ทวีศักดิ์) วัดป่าสมเด็จ อ.นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
๒๓๙. พระครูคัมภีร์ภาวนาจารย์ (ลือ) วัดนาทามวนาราม อ.ดอนตาล มุกดาการ
๒๔
o. หลวงปู่จาม มหาปัญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี มุกดาหาร
๒๔๑. หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจอก้อ อ.หนองสูง มุกดาหาร

๒๔๒. หลวงปู่น้อย จิตตคุตโต วัดภูกาพร้า อ.ดงหลวง มุกดากหาร
๒๔๓. พระอาจารย์อุทัย ฌาณมุตตโม วัดถ้ำพระผาปล่อง อ.ดงหลวง มุกดาหาร
๒๔๔. พระเทพวราลังการ (เคน) วัดประชาบำรุง อ.เมืองฯ มหาสารคาม
๒๔๕. พระครูปทุมวรกิจ
(บัวพันธ์) วัดบรบือสราราม อ.บรบือ มหาสารคาม
๒๔๖. พระครูธรรมาภิราม (สมชาย) วัดสังข์ทอง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม

๒๔๗. พระสุมณฑ์ศาสนกิจ (บุญรักษ์) วัดถ้ำก่อ อ.เมืองฯ แม่ฮ่องสอน
๒๔๘. พระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ) วัดป่าริมธาราวาส อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
๒๔๙. พระเทพเมธี (เสี่ยน) วัดพุทธภูมิ อ.เมืองฯ ยะลา
๒๕
o. พระเทพญาณเมธี (สุระ) วัดสวนใหม่ อ.เมืองฯ ยะลา
๒๕๑. พระไพศาลประชานารถ (เฉิน) วัดเมืองยะลา อ.เมืองฯ ยะลา
                                                                    

 ๒๕๒. หลวงปู่ทอง ถิรจิตโต วัดหลักห้า อ.เมืองฯ ยะลา
๒๕๓. พระครูสุนทรศีลขันธุ์
(
สิงห์ทอง) วัดป่าสุนทราราม อ.เมืองฯ ยโสธร
๒๕๔. พระราชธรรมสุธี (พวง) วัดศรีธรรมมาราม อ.เมืองฯ ยโสธร

๒๕๕. พระราชอุมดมสังวร (ศรี) วัดประชาคมวนาราม อ.ศรีสงคราม ร้อยเอ็ด
๒๕๖. พระครูสารธรรมนิเทศ (มา) สำนักสันติวิเวก อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
๒๕๗. พระครูบูรพาภิวัฒน์ (สุข) วัดบูรพาราม อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
๒๕๘. หลวงปู่โฮม นาคธัมโม วัดดงสวนผึ้ง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
๒๕๙. พระครูประภัสรวิริยะคุณ (ด่วน) วัดวารีบรรพต อ.เมืองฯ ระนอง
๒๖
o. พระภาวนาวิมล (โด่ง) วัดเกตุราสุขารมย์ อ.เมืองฯ ระยอง
๒๖๑. พระครูสุนทรธรรมานุศาสน์ (รวย) วัดท่าเรือ อ.เมืองฯ ระยอง

๒๖๒. พระมงคลศีลาจารย์ (คร่ำ) วัดวังหว้า อ.แกลง ระยอง
๒๖๓. หลวงพ่อประเสริฐ เขมโก วัดวังหว้า อ.แกลง ระยอง
๒๖๔. พระครูสิทธิวัตรสุนทร (บุญ) วัดบ้านนา อ.แกลง ระยอง
๒๖๕. พระครูสุภัททาจารคุณ
(สิน) วัดละหารใหญ่ อ.บ้านค่าย ระยอง
๒๖๖. พระครูมนุญธรรมวัตร (สาคร) วัดหนองกลับ อ.บ้านค่าย ระยอง

๒๖๗.พระครูวราโภคพินิต (นนท์) วัดเหนือวน อ.เมืองฯ ราชบุรี
๒๖๘. พระครูประดิษฐ์นวการ (บุญ) วัดวังมะนาว อ.ปากท่อราชบุรี
๒๖๙. พระครูสุนทรจริยวัตร (ม่วง) วัดยางงาม อ.ปากท่อ ราชบุรี
                                                                              

๒๗o. พระครูกัลยาณกิจโกศล (แปลก) วัดลำน้ำ อ.บางแพ ราชบุรี
๒๗๑. พระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า) วัดบ้านหม้อ อ.โพธาราม ราชบุรี

๒๗๒. พระครูประทีปธรรมสถิตย์ (ชอบ) วัดเขารังเสือ อ.จอมบึง ราชบุรี
๒๗๓. พระคุณวรญาณ
(กิตติ) วัดกวิศราราม อ.เมืองฯ ลพบุรี
๒๗๔. พระมงคลธรรมภาณี (มัง) วัดเทพกุญชร อ.เมืองฯ ลพบุรี

๒๗๕. พระครูโสภณธรรมวัต (ถม) วัดเชิงท่า อ.เมืองฯ ลพบุรี
๒๗๖. หลวงปู่เรือง อาภัสสโร ถ้ำพระอรหันต์ อ.เมืองฯ ลพบุรี
๒๗๗. พระอาจารย์ธรรมนูญ วัดมณีชลขันธุ์ อ.เมืองฯ ลพบุรี
๒๗๘. พระครูสิริธัชสมาจารย์
(บุญตา) วัดคลองเกตุ อ.โคกสำโรง ลพบุรี
๒๗๙. พระครูโสภณธรรมาจารย์ (สุต) วัดปฐมพาณิช อ.บ้านหมี่ ลพบุรี

๒๘
o. หลวงปู่คง จัตตมโล วัดเขาสมโภชน์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี
๒๘๑. หลวงพ่อเพี้ยน อัคคคธัมโม วัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ ลพบุรี

๒๘๒. ครูบาเจ้าเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ อ.เมืองฯ ลำปาง
๒๘๓. พระครูสุคนธ์ศีลวงศ์
(กลิ่นกู้) วัดช่วงเปาชัย อ.เมืองฯ ลำปาง
๒๘๔. พระครูการุญธรรมนิวาส (หลวง) วัดสำราญนิวาส อ.เกาะคา ลำปาง

๒๘๕. พระครูถาวรอายุวัฒน์ (สิงห์แก้ว) วัดชำป่างาม อ.เมืองฯ ลำพูน
๒๘๖. พระครูถาวรศีลคุณ (อินตา) วัดวังทอง อ.เมืองฯ ลำพูน
๒๘๗.พระครูศิรินนทคุณ (ศรีนวล) วัดช้างค้ำ อ.ป่าซาง ลำพูน
๒๘๘. พระครูพัฒน์กิจจานุรักษ์ (วงศา) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ ลำพูน
๒๘๙. พระครูถาวรวัยวุฒิ (อินตา) วัดห้วยไซ อ.บ้านธิ ลำพูน
๒๙
o. พระธรรมวราลังการ (ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส อ.เมืองฯ เลย
๒๙๑. พระครูญาณปทีปาจารย์ (ท่อน) วัดศรีอภัยวัน อ.เมืองฯ เลย

๒๙๒. พระครูภาวนาวิสุทธิญาณ (พันธุ์) วัดเนรมิตวิปัสนา อ.ด่านซ้าย เลย
๒๙๓. หลวงพ่อเร่ง ปุญญธัมโม วัดศรีสะอาด อ.ด่านซ้าย เลย
๒๙๔. หลวงพ่อคำแปง ปุญญชิ วัดถ้ำหมากฮ่อ อ.วังสะพุง เลย
๒๙๕. พระครูปิยะเขมคุณ (โป๊ะ) วัดบึง อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
๒๙๖. พระครูโสภณวิสุทธิ์
(เกลี้ยง) วัดวิสุทธิ์โสภณ อ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
๒๙๗. หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท วัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

๒๙๘. หลวงปู่คำนึง ปัญญาทีโป วัดบ้านโคนเอาว์ อ.กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ
๒๙๙. พระครูสุนทรพัฒนาสุวัฒน์ (เกียน) วัดสว่างวัฒนา อ.เมืองฯ สกลนคร
oo. พระครูสังวราภิบาล (ปาน) วัดกุดไผท อ.เมืองฯ สกลนคร
o
๑. พระครูฐิติธรรมญาณ (ลี) วัดเหวลึก อ.เจริญศิลป์ สกลนคร
o
๒. หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าปัญญาปทีปาราม อ.อากาศอำนวย สกลนคร
o
๓. หลวงปู่ปิยะ พรหมสโร วัดเสนานฤมิตร อ.คำตากล้า สกลนคร
o
๔. หลวงพ่อบุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสติผล อ.พรรณานิคม สกลนคร
o
๕. พระครูพิศิษฐบุญสาร (ปลอด) วัดหัวป่า อ.ระโนด สงขลา
o
๖. พระครูวิจารณรัตนคุณ (แก้ว) วัดท่าบอน อ.ระโนด สงขลา
o
๗. หลวงปู่ วัดบ่อหว้า อ.ระโนด สงขลา
o๘. พระครูพิพัฒน์ชลธาร (
เอียด) วัดชลธาราวาส อ.บางกล่ำ สงขลา
o
๙. พระครูถาวรธรรมวุฒิ (ร่วง) วัดศาลาโพธิ์ อ.บางกล่ำ สงขลา
๓๑
o.
พระครูประสิทธิกิจจาทร (แดง) วัดขุนทอง อ.จะนะ สงขลา
๓๑๑. หลวงปู่ทอง สุสังวโร วัดป่ากอสุวรรณาราม อ.นาหม่อม สงขลา

๓๑๒. พระครูรัตนชัยยะวงศ์ (เรือง) วัดประตูชัย อ.สิงหนคร สงขลา
๓๑๓. พระครูกิตติศิลวัตร (เมฆ) วัดป่าขวาง อ.สิงหนคร สงขลา
๓๑๔. หลวงปู่เนียน โชติธัมโม สำนักสงฆ์ต้นเลียบ อ.สทิงพระ สงขลา
๓๑๕. หลวงปู่ชื่น ติสสังวโร วัดควนหวาด อ.ควนเนียง สงขลา
๓๑๖. พระสมุทรคุณากร (ยรรยง) วัดตึกมหาชยาราม อ.เมืองฯ สมุทรสาคร
                                                          

๓๑๗. พระครูเมธีสาครเขต (ชื่น) วัดตึกมหาชยาราม อ.เมืองฯ สมุทรสาคร
๓๑๘. พระครูสุธรรมธาดา (รักษ์) วัดน้อยแสงจันทร์ อ.เมืองฯ สมุทรสาคร
๓๑๙. พระครูสุนันท์วิริยาภรณ์ (เก๋) วัดแม่น้ำ อ.เมืองฯ สมุทรสาคร
๓๒
o. พระครูสมุทรบุญญาคม (บุญมา) วัดนางตะเคียน อ.เมืองฯ สมุทรสาคร
๓๒๑. พระครูอุดมสมุทรคุณ วัดปทุมคณาวาส อ.เมืองฯ สมุทรสงคราม

๓๒๒. พระครูสังวรานุโยค
(ช่อ) วัดโคกเกตุ อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
๓๒๓. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ อ.อัมพวา สมุทรสงคราม

๓๒๔. พระครูโฆสิตสุตคุณ (กอน) วัดบางแคใหญ่ อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
๓๒๕. พระครูสุวรรณสมุทรคุณ (ทองอยู่) วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
๓๒๖. พระครูพิพิธสมุทรคุณ (ง้อ) วัดดาวดึงษ์ อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
๓๒๗. พระครูสถิตย์สมุทรคุณ ผหนู) วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
๓๒๘. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์) วัดจุฬามณี อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
๓๒๙. พระครูพิศาลสมุทรคุณ (หลา) วัดบางคนทีใน อ.บางคนที สมุทรสงคราม
๓๓
o. พระครูวัตติโกศล (วิไล) วัดโพธิ์งาม อ.บางคนที สมุทรสงคราม
๓๓๑. พระครูพิพิธวิธานกิจ (นา) วัดบางปิ้ง อ.เมืองฯ สมุทรปราการ

๓๓๒. พระครูวุฒิธรรมสาร(พุฒิ) วัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี สมุทรปราการ
๓๓๓. พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ (ชาญ) วัดบางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ
๓๓๔. พระครูสถิตย์มงคลญาณ (บุญขำ) วัดสารวนาราม อ.นาดีสระแก้ว
๓๓๕. พระครูอุดมศิริชัย (เส็ง) วัดชนะชัยศรี อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
๓๓๖. หลวงพ่อสารินทร์ ธัมมปาโล วัดสันติธรรม อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
๓๓๗. หลวงปู่หมุน ฐิตสาโล วัดป่าหนองหล่ม อ.วัฒนานคร สระบุรี
                                                                     

๓๓๘. พระครูสรกิจพิจารณ์ (ผัน) วัดราษฎร์เจริญ อ.หนองแค สระบุรี
๓๓๙. หลวงปู่วัย จัตตาลโย วัดเขาเทพนม อ.หนองแค สระบุรี
๓๔
o. วัดปู่อวน ภัททจาโร วัดหนองพลับ อ.หนองแค สระบุรี
๓๔๑. พระครูอรรถธรรมากร (เฮ็น) วัดดอนทอง อ.ดอนพุด สระบุรี

๓๔๒. พระครูสังวรสมาธิวัตร (พล) วัดหนองคณที อ.พระพุทธบาท สระบุรี
๓๔๓. พระธรรมมุนี (แพ) วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง สิงห์บุรี
๓๔๔. พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัล) วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี
๓๔๕. พระครูอินทรคณานุสิชฌ์ (เจ๊ก) วัดระนาม อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี
๓๔๖. หลวงปู่ปรง สาสุโน วัดธรรมเจดีย์ อ.บางระจัน สิงห์บุรี
๓๔๗. พระราชพฤฒาจารย์ (ห้อม) วัดคูหาสุวรรณ องเมืองฯ สุโขทัย
๓๔๘. พระครูพิลาสธรรมคุณ (โถม) วัดธรรมปัญญาราม อ.คีรีมาศ
  สุโขทัย
๓๔๙. พระครูจันทโรภาส (จันทร์) วัดป่าข่อย อ.สวรรคโลก สุโขทัย

๓๕
o. พระครูวิสุทธิกิตติญาณ (คีย์) วัดศรีลำยอง เมืองฯ สุรินทร์
๓๕๑.พระครูอุดมวรเวท (เจียม) วัดอินทวาลุการาม อ.สังขะ สุรินทร์

๓๕๒. พระครูประสาทพรหมคุณ (หงษ์) วัดเพชรบุรี อ.ปราสาท สุรินทร์
๓๕๓. พระครูธรรมรังษี (วัฒน์) วัดพระพุทธบาทเขาพนมดิน อ.ท่าตูม สุรินทร์
๓๕๔. พรครูศรีรัตนาภิรักษ์ (โพธิ์) วัดพระศรีมหาธาตุ อ.เมืองฯ สุพรรณบุรี
๓๕๕. พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (ดี) วัดพระรูป องเมือง สุพรรณบุรี
๓๕๖. พระครูปรีชาวุฒิคุณ (ฮวด) วัดดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองฯ สุพรรณบุรี
๓๕๗. พระครูสุวรรณวิสุทธิ์ (เจริญ) วัดธัญญวารี อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
๓๕๘. พระครูสมณคณารักษ์ (ปลื้ม) วัดสวนหงษ์ อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี
๓๕๙. พระครูสุวรรณสุนทร (พยุง) วัดบัลลังค์ อ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
๓๖
o. หลวงพ่อถม ทีฆายุโก วัดเนินมหาเชษฎ์ อ.สามชุก สุพรรณบุรี
๓๖๑. หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคี อ.สามชุก สุพรรณบุรี

๓๖๒. พระกิตติมงคลพิพัฒน์ (จ้อย) วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก สุราษฏร์ธานี
๓๖๓. พระครูวิสุทธิธรรมมานุวัตร (ชู) วัดท่าตลิ่งชัน อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี
๓๖๔. พระครูวิรัชพิริยาทร (รัช) วัดโกศาวาส อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
๓๖๕. พระครูพิศิษเขมากร (ท้วม) วัดศรีสุวรรณ อ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
๓๖๖. พระครูยุตโกฏฐ์ยติกิจ (เริ่ม) วัดบางน้ำจืด อ.ท่าฉางสุราษฏร์ธานี
๓๖๗. พระครูประภาตธรรมคุณ (สงัด) วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี
๓๖๘. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์) วัดศรีเมือง อ.เมือง หนองคาย
๓๖๙. พระราชนิโรธรังสี (เทศก์) วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
๓๗
o. พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ) วัดอรัญญพต อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
๓๗๑. พระครูสิริธรรมวัฒน์ (ทองพูน) วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ อ.บึงกาฬ หนองคาย

๓๗๒. พระอาจารย์คำ กาญจวัณโณ วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา หนองคาย
                                                                

๓๗๓. พระภาวนานุสิชฌ์เถร (หรุ่ม) วัดบางจักร อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
๓๗๔. พระครูวิชาญพัฒนกิจ (เล็ก) วัดทำนบ อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
๓๗๕ หลวงพ่อทองใบ ฐิตธัมโม วัดอบทม อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
๓๗๖. พระครูชิโนวาทสาทร (อุทัย) วัดไชยมงคล อ.เมืองฯ อุบลราชธานี
๓๗๗. พระครูไพโรจน์รัตนโนบล(บุญมี) วัดสระประสานสุข อ.เมืองฯ อุบลราชธานี
๓๗๘. พระครูศุภกิจโกศล (ดี) วัดธัญญมุตตาราม อ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
๓๗๙. พระครูอาทรพัฒนคุณ (สวน) วัดนาอุดม อ.ตาลสุม อุบลราชธานี
                                                                

๓๘o. พระครูพิบูลย์ธรรมภาณ (โชติ) วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
๓๘๑. หลวงปู่กิ ธัมมุตตโม วัดสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

๓๘๒. หลวงปู่พรหมา เขมจาโร สำนักสงฆ์บ้านดงนา อ.ศรีเชียงใหม่ อุบลราชธานี
๓๘๓. พระราชพรหมยานเถร
(วีระ) วัดจันทาราม อ.เมืองฯ อุทัยธานี                                                                    

๓๘๔. พระครูอุทัยธรรมกิจ (ตี๋) วัดหลวงราชาวาส อ.เมืองฯ อุทัยธานี
๓๘๕ พระครูอุทัยธรรมสาร (อั๋น) วัดธรรมโฆษก อ.เมืองฯ อุทัยธานี
๓๘๖. พระครูอุทัยบวรธรรม (เกลี้ยง) วัดใหม่จันทาราม อ.เมืองฯ อุทัยธานี
๓๘๗. พระครูอุเทศกัลยาณคุณ (วงศ์) วัดเขาวังสาริกกา อ.ทัพทัน อุทัยธานี
๓๘๘. พระครูอุปกิจสารคุณ (เสน่ห์) วัดพันลี อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี
๓๘๙. พระครูสถิตยธรรมวิสุทธิ (ถิร) วัดป่าทิพย์รัฐนิมิตร อ.เมืองฯ อุทัยธานี
๓๙
o. พระครูวีระธรรมานุยุติ (พวง) วัดป่าปูลูสันติวัฒนา อ.หนองหาน อุดรธานี
๓๙๑. พระครูสุวัณโณปมคุณ (คำพอง) วัดถ้ำกกคู่ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี

๓๙๒. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ) วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ อุดรธานี
๓๙๓. หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโม วัดประชาชุมพล อ.เมืองฯ อุดรธานี
๓๙๔. หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโม วัดป่าจันทรังสี อ.น้ำโสม อุดรธานี
๓๙๕. พระครูศาสนูปการ (บุญจันทร์) วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน อุดรธานี
๓๙๖. พระอาจารย์ถวิล สุจิณโณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด อุดรธานี
๓๙๗. พระนิมมานโกวิท (ทองคำ) วัดท่าทอง อ.เมืองฯ อุตรดิตถ์
                                                                            

๓๙๘. พระครูสุนทรคุณวัฒน์ (ทองเหลือ) วัดท่าไม้เหนือ อ.พิชัย อุตรดิตถ์
๓๙๙. พระสิทธิสารมุนี (บุญรักษ์) วัดสำราญนิเวศ อ.เมืองฯ อำนาจเจริญ

จากนั้นได้รวบรวมโลหะทองชนวนพระกริ่งพระชัยวัฒน์ โลหะมหามงคลทั้งหมด น้ำหนักรวม ๑๗ กิโลกรัมเศษ
นำมาหลอมรวมกัน โดยเริ่มจากสุมไฟเบ้าตั้งแต่เวลา
o๖.o๙ น. จนถึงเวลา o
๘.๓๙ น. พระพิพัฒน์วราภรณ์ (หลวงปู่ผูก)
ได้จุดเทียนบูชาพระ แล้วนั่งปรกบริกรรมภาวนา พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระคาถาพุทธาภิษก จนถึงเวลา
o๙.o๙น. พระพิพัฒน์วราภรณ์ (หลวงปู่ผูก) เจิมแผ่นและหย่อนทองคำลงส่งเบ้า แล้วประกอบพิธีเททอง พระสงฆ์ทั้งหมดในมณฑลพิธีเจริญพระชัยมงคลคาถาจนเสร็จพิธี หลวงปู่ผูกได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงสู่เบ้าดินจากนั้นได้ปล่อยให้เย็นโดยธรรมชาติ แล้วทุบดินหยาบออก แกะลวดที่ผูกไว้ออกแล้วจึงทุบดินละเอียดให้หมดจากนั้นเตรียมการตกแต่งภายนอกโดยการ สกัดฉลาบ ตัดพระกริ่งออกจากช่อถอนตะปูและดินขี้หนูออกจากโพรงให้หมดแล้วอุดรูตะปูด้วยทองชนวนจากนั้นตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยกรรมพิธีโบราณ  ในพิธีนี้ได้มีเหตุการณ์อัศจรรย์คือ ตะกรุด ๒ ดอกไม่ละลายหลังจากปล่อยให้เย็นแล้วจึงทราบว่าเป็นตะกรุดจันทร์เพ็ญของท่านเจ้าคุณไพโรจน์วุฒาจารย์ (
รุ่ง) วัดท่าระบือ (๑) ตะกรุดธงชัย พระมงคลราชวุฒาจารย์ (ใจ)
วัดเสด็จ สมุทรสงคราม

การบรรจุอิทธิพุทธานุภาพ

๑. พิธีมหาพุทธาภิเษก
๑.๑ วั ดไผ่ล้อม จ.นครปฐม พิธีเสาร์ ๕ ๘ เมษายน๒๕๔๓
                                                                                

๑.๒ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ พิธีพระพุทธนิรามัย ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓
๑.๓ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก พิธีพระพุทธชินราช ญสส. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๓
๑.๔ วัดเขื่อนเพชร จ.เพชรบุรี พิธีพระกริ่งเพชรกลับ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓
๑.๕ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ พิธีพระกริ่งพุทธยอดฟ้า ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
๑.๖ วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม พิธีพูลสุข ๑๘ มกราคม ๒๕๔๔
๑.๗ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ พิธีพระกริ่งจอมไทย ๑๙-๒๗ มกราคม ๒๕๔๔
๑.๘ วัดโสธรวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา พิธีมหาจักรพรรดิ์พุทธาภิเษก ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
๑.๙ วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม พิธีมงคลอายุวัฒน์ ๑
o กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
๑.๑
o
วัดเลา กรุงเทพฯ พิธี ๒๘ เมษายน ๒๕๔๔
๑.๑๑ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ พิธีพระพุทธนิรโรคันตราย ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

๑.๑๒ วัดปราสาทบุญญวาส กรุงเทพฯ พิธีหลวงพ่อทวด ร.ศ.๒๒
o ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
๑.๑๓ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ พิธีพระกริ่งดำรงราชานุภาพ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔

๒. การปลุกเสกและอธิฐานจิตเดี่ยว
๒.๑ พระครูปุริษานุรักษ์ (พูล) วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ๘ เมษายน ๒๕๔๓ เสาร์๕
และ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๓
๒.๒ หลวงปู่สุภา กนตสีโร สำนักวิปัสนาเทพขจรจิตอุทิศ จ.ภูเก็ต ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๓
๒.๓ พระครูสุนทรวชิรเวท( จ่าง) วัดเขื่อนเพชร จ.เพชรบุรี ๑๕กรกฎาคม
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ (ไตรมาศ ๒๕๔๓)
๒.๔ หลวงปู่ครูบาบุญปัน ธมมปัญโญ วัดร้องขุ้ม จ.เชียงใหม่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๓

๒.๕ พระครูวรวุฒิคุณ (อิน) วัดทุ่งปุย จ.เชียงใหม่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๓
, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
๑๖-๒
o
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๕
๒.๖ พระครูวินัยวชิรกิจ (อุ้น) วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔

๒.๗ พระภาวนานุสิธณ์เถร(หรุ่ม) วัดบางจักร จ.อ่างทอง ๒๔มกราคม ๒๕๔๔ และ ๓ มีนาคม ๒๕๔๔
๒.๘ พระครูสุภัทรศีลคุณ (ดวงดี) วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕
๒.๙ หลวงปู่ครูบาตั๋น ปุญโญ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิน จ.เชียงใหม่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕
๒.๑
o หลวงพ่อประสิทธิ์ปัญญามากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕
๒.๑๑ ครูบาเทือง นาถสีโล วัดเด่นสลีศรีเมืองแกน จ.เชียงใหม่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕

๒.๑๒ หลวงปู่ชื้น พุทธสโร วัดญาณแสน จ.พระนครศรีอยุธยา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔
,๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕
,๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ และ๓o ธันวาคม ๒๕๔๕                                                                      

๒.๑๓ พระเทพสังวรญาณ (พวง) วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔
๒.๑๔ พระครูสุนทรจริยวัตร (ม่วง) วัดยางงาม จ.ราชบุรี ๒๘ พฤษภาคม -๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔
๒.๑๕ พระอาจารย์มหาโพธิ์ ญาณสังวโร วัดคลองมอญ จ.ชัยนาท ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ -๕ ตุลาคม ๒๕๔๔(ไตรมาส ๒๕๔๔

 

๒.๑๖ พระครูสังวรานุโยค (ช่อ) วัดโคกเกตุ จ.สมุทรสงคราม ๑ พฤศจิกายน -๒o ธันวาคม ๒๕๔๔
๒.๑๗ พระอาจารย์ธรรมนูญ ฐิติวัฒนโน วัดมณีชลขันฑ์ จ.ลพบุรี ๓ มีนาคม -๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔
๒.๑๘. พระนิมมานโกวิท (หลวงปู่ทองดำ) วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ ๖ เมษายน -๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕
๒.๑๙ . พระราชวิทยาคมเถร (คูณ) วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ๒๘ พฤษภาคม -๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ (ไตรมาศ ๒๕๔๕)
๒.๒o. สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว) วัดสระเกศ อธิษฐานจิตหลังอาหารเพล ในพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์ ที่พุทธอุทยานหินเหิบ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ๕ เมษายน ๒๕๔๖
๒.๒๑ พระราชวราลังการ(หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง จ.ชัยภูมิ) อธิษฐานจิต ๕ เม.ย.๒๕๔๖-๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖
๒.๒๒ . พระอาจารย์พูนศักดิ์ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์(สายหลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม) อธิษฐานจิตและลงอักขระใต้ฐาน ช่วง๕
มกราคม ๒๕๔๖ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

 

 

 

 

หมายเหตุ พระชุดนี้เทดินไทยหล่อโบราณอุดกริ่งในตัว  เมื่อหล่อเสร็จก้นจะปิดอยู่แล้ว และมีรูเล็กๆที่ฐานด้านหลัง ๒ รู
เอาไว้ฉีดน้ำให้ดินที่ล้อมเม็ดกริ่งไหลออกมาเม็ดกริ่งก็เป็นอิสระ จากนั้นอุดฐานด้วยโลหะทองแดงเพื่อให้สังเกตเห็นเอกลักษณ์ของการหล่อแบบนี้ครับ  เหตุที่มีชนวนพระกริ่งดังๆมากมายเยอะแยะเกิดจากการคืนชนวนที่ผู้สร้างพระกริ่งชุดดังเหล่านั้น
ได้ขอชนวนเดิมจากผู้สร้างชุดนี้ไปผสม เสร็จงานก็คืนกลับมา

 

น.พ.อุสาห์ พฤฒิจิระวงศ์
บันทึกและสอบถามเพิ่มเติมจากรายงานการสถาปนาพระกริ่งปวเรศเสาร์๕
พ.ศ. ๒๕๔๓
คัดลอกจากเวปยูอมูเลทในหมวดกระทู้โชว์พระทั่วไป ลำดับที่33529โดยคุณแต๋งแต๋ง เขียนไว้เมื่อ 12 ต.ค.2548

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

4 Responses to “พระกริ่งปวเรศเสาร์ ๕”

RSS Feed for พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์….PraSakSit Blog Comments RSS Feed

สั่งจองได้ที่ไหนครับ

อยากดูภาพตอนเขียนแผ่นยันต์ชนวนของหลวงพ่อแคล้ววัดโพธิ์เรียงครับเพื่อการศึกษา

ไม่มีครับ มีแต่ข้อมูลตัวหนังสือครับ

ขอบคุณครับ


Where's The Comment Form?

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: